Contact opnemen ? Vragen ? Mail dan naar Info@designjewels.eu  

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Definities

1.1 - Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
1.2 - Bestelprocedure: de procedure, die de Klant doorloopt op onze Website om Producten te bestellen.
1.3 - Klant: de wederpartij van DesignJewels.eu met wie DesignJewels.eu een Overeenkomst aangaat.
1.4 - Overeenkomst: overeenkomst waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van zijn, voor de koop & levering van Producten.
1.5 - Partijen: DesignJewels.eu en Klant gezamenlijk.
1.6 – DesignJewels.eu: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant. Ook vermeld als DesignJewels.
1.7 - Website: de website van Designjewels.eu, te vinden onder de volgende URL’s :
http://www.designjewels.eu (primaire website)
http://www.designjewels.be
http://uniekejuwelen.be
1.8 - Producten: items die door DesignJewels.eu op de Website aangeboden worden, dewelke de Klant kan bestellen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 - De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.
2.2 - Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 - Totstandkoming Overeenkomst

3.1 - De op de Website aangeboden Producten met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.
3.2 – DesignJewels.eu garandeert niet dat het aanbod als in 3.1 bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien DesignJewels.eu hiertoe besluit zal zij dit zo snel mogelijk aan de Klant laten weten.
3.3 - Indien om welke reden dan ook de Overeenkomst niet tot stand is gekomen of is ontbonden, draagt DesignJewels.eu er zorg voor dat de door de Klant reeds betaalde bedragen, inclusief eventuele initiële verzendkosten, zo snel als dat voor DesignJewels.eu mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling gebeurt binnen de 30 (dertig) werkdagen na de initiële datum van aanvraag tot terugbetaling.

Artikel 4 - Prijzen en betaling

4.1 - Prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief BTW indien BTW wordt aangerekend - sinds juli 2013 werkt dit bedrijf met vrijstelling van BTW.
4.2 - DesignJewels.eu is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen of prijsverlagingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.
4.3 - Door de Klant kunnen de verschuldigde bedragen op twee wijzen worden voldaan:
a. door middel van elektronische vooruitbetaling (o.a. Paypal) ;

b. indien aangeboden, door middel van overschrijving via de Klant zijn bank;

Artikel 5 Leveringstermijn

5.1 - De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in mogelijke bevestigings e-mails zijn indicatief.
5.2 - DesignJewels.eu zal zich tot het uiterste inspannen deze indicatief aangegeven leveringstermijnen te vervullen.
5.3 - Indien en voorzover DesignJewels.eu niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde Producten aan de Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat DesignJewels.eu heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.3 is dan van toepassing.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

6.1 - De Klant heeft het recht de geleverde Producten binnen de veertien (14) kalenderdagen na ontvangst, zonder opgave van redenen (dus zonder het reclamatieformulier als bedoeld in artikel 7.1 in te hoeven vullen) terug te sturen naar DesignJewels.eu mits volgende voorwaarden:
a. de Producten op kosten van de Klant teruggezonden worden - niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door DesignJewels.eu;

b. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket – en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat DesignJewels.eu het in ontvangst heeft genomen

c. het Product in oorspronkelijke staat is, zonder beschadiging
d. de Klant DesignJewels.eu binnen de eerste 7 van de bovenvermelde 14 kalenderdagen verwittigd dat hij dit wenst te doen.
6.2 - De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is. Artikel 3.3 is bij herroeping dan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 – Klachten

7.1 - Indien en voorzover naar mening van de Klant de eigenschappen van de Producten niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met DesignJewels.eu alwaarna Klant is gerechtigd de Producten terug te sturen naar DesignJewels.eu mits:
a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan DesignJewels.eu binnen bekwame tijd schriftelijk heeft laten blijken;

b. het klachtenformulier volledig is ingevuld (zie hiervoor de website - Contacteer Ons);

c. de Producten op kosten van de Klant teruggezonden worden - niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door DesignJewels.eu;

d. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket – en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat DesignJewels.eu het in ontvangst heeft genomen.
7.2 - Indien na onderzoek van DesignJewels.eu blijkt dat de eigenschappen van de Producten wel voldoen aan de Overeenkomst zal DesignJewels.eu met Klant in overleg treden.
7.3 - Indien na onderzoek van DesignJewels.eu inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Producten niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangende Zaak, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als onder c van artikel 7.1 bedoeld. Mocht de vervangende Zaak niet leverbaar zijn heeft de Klant recht op:
a. het uitzoeken van een vervangende Zaak ter waarde van Zaak welke niet bleek te beantwoorden, indien de uitgekozen Zaak duurder is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden legt de Klant het verschil in prijs bij, indien de uitgekozen Zaak goedkoper is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden krijgt de Klant het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is;

b. restitutie van waarde van de Zaak hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is.
7.4 - Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de Zaak, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.
7.5 - Gedurende de periode als bedoeld in artikel 6.1 kan de Klant ook gebruik maken van het recht in dat artikel verleend. Echter, bij een ingevuld klachtenformulier wordt de procedure als in dit artikel verondersteld.

Artikel 8 - Verwerking persoonsgegevens

8.1 - Indien er persoonsgegevens verwerkt worden van de Klant geldt deze verwerking slechts om:
a. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren;

b. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en/of diensten van DesignJewels.eu
8.2 - De Klant is te allen tijde gerechtigd om kosteloos inzage te verkrijgen in zijn/haar persoonsgegevens en deze gegevens indien gewenst door DesignJewels.eu aan te laten passen bij onjuistheden.

Artikel 9 - Toepasselijk recht, klachten en geschillen

9.1 - Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
9.2 - Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt de Klant contact op met DesignJewels.eu. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeld. DesignJewels.eu zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht zoals hierboven beschreven.
9.3 – De Klant kan het geschil –indien en voorzover Partijen er gezamenlijk niet uitkomen - voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter in Brussel.

Artikel 10 - Product beschrijving

10.1 - Afmetingen van producten meegedeeld in de beschrijving kunnen licht verschillen van werkelijke afmetingen, omwille van het unieke karakter van ieder juweel.
10.2 - De kleuren van de producten kunnen licht verschillen van de getoond afbeelding op de website, en dit om verschillende redenen (niet exclusief) : de kleurinstellingen van het computer scherm, het unieke karakter van ieder juweel.
10.3 - Lichte verschillen kunnen geen oorzaak geven tot reclamaties. Als Klant staat het u wel steeds vrij om binnen de besproken termijn zoals gesteld in Artikel 6 - Herroepingsrecht het Product terug te sturen.

Artikel 11 - Overige bepalingen

11.1 - DesignJewels.eu is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. De meest recente Algemene Voorwaarden zijn steeds te vinden op de Website. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.
11.2 - Indien en voorzover er voor de Bestelprocedure door DesignJewels.eu inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.
11.3 - DesignJewels.eu is gemachtigd om een derde partij te gebruiken in de uitvoering van uw orders.